Przed kupnem domu na rynku wtórnym. Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż. Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe. Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości Konin

mieszkania w budownictwie

Dziennik budowy - Urzędowy dokument przebiegu prac budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku budowy. Wpisy w nim może dokonywać tylko osoba uprawniona, a więc kierownik budowy, inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, powiatowy lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego i architekt. Każdy wpis powinien potwierdzić kierownik budowy.

finanse: sprzedaż mieszkania, domu

Polecenie Zapłaty - to forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości. Polecenie Zapłaty jest transakcją inicjowaną przez wierzyciela. Polecenie zapłaty to polski odpowiednik usługi działającej w europejskich systemach rozliczeń pod nazwą Direct Debit.

ubezpieczenie: domu

Wartość wykupu - Cena po jakiej towarzystwo ubezpieczeniowe wykupuje ubezpieczenie od ubezpieczającego. Jest to także kwota jaką klient otrzymuje, gdy zrezygnuje z ubezpieczenia. Z wykupu można skorzystać zwykle nie wcześniej niż po dwóch, trzech latach ubezpieczenia.

Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe

Po uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku w tym nieruchomości, spadkobiercy muszą zgłosić się w urzędzie skarbowym i rozliczyć się z podatku od spadku po zmarłym (mają na to 6 miesięcy). Wszystkie sprawy związane z podatkiem od spadków reguluje ustawa o podatku od spad... » więcej

Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż

Mieszkanie, które zostało sfinansowane przez bank z zaciągniętego kredytu hipotecznego można bez problemu sprzedać na rynku wtórnym. Z takiej szansy powinny skorzystać przede wszystkim te osoby, które utraciły płynność finansową i mają problem ze spłatą kredytu. Sprzedaż takiego mieszkania to znacz... » więcej

Przed kupnem domu na rynku wtórnym

Kupno domu jest zazwyczaj najważniejszą decyzją inwestycyjną w naszym życiu. Aby dokonać korzystnej transakcji i potem cieszyć się z dokonanego zakupu trzeba się do niej bardzo dobrze przygotować. Zanim wybierzesz się na oglądanie oferowanych do sprzedaży domów zastanów się jakiego domu szukasz wol... » więcej

Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu

Ustawa o ochronie praw lokatorów określa zasady podwyżki czynszu. Zgodnie z ustawą właściciel może podwyższyć czynsz wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu wynosi 3 miesiące... » więcej

mieszkania konin, konin mieszkania lokale

nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom w budownictwie

Obiekt budowlany tymczasowy - to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Ściana działowa - Ściana wewnętrzna budynku rozdzielająca pomieszczenia, nie będąca elementem konstrukcyjnym (ścianą nośną). Musi spełnić określone wymagania dotyczące dźwiękoszczelności i odporności ogniowej. Najczęściej wykonana z elementów murowych (bloczków, cegieł, pustaków) lub płyt gipsowo-kartonowych na szkieletach drewnianych lub stalowych uszczelnianych wełną mineralną.

prawo: kupno gruntu, działki

Najem - jest umową, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Przedmiotem umowy najmu mogą być zarówno rzeczy ruchome (np. samochód, maszyna), jak i nieruchomości (w tym lokale), a także części składowe rzeczy (np. ściana domu, ogrodzenie). Rzeczy ruchome nie mogą być zużywalne, jeśli korzystanie z nich miałoby polegać właśnie na ich zużyciu.

Umowa kredytu - Stronami takiej umowy są: kredytodawca (bank lub inna instytucja finansowa uprawniona do wykonywania czynności bankowych) oraz kredytobiorca (obywatel lub instytucja), a przedmiotem pożyczenie określonej w umowie kwoty na określony czas i na ustalonych w umowie warunkach. Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności: strony umowy, kwotę i walutę kredytu, cel, na który kredyt został udzielony, zasady i termin spłaty kredytu, wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany, sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu, terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje, warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy. Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy (zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie). Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Kredytobiorcom, którzy nie mają zdolności kredytowej, bank może udzielić kredytu pod warunkiem ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu oraz przedstawienia - niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu - programu działań, którego realizacja zapewni - według oceny banku - uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie. Klasyfikację kredytów najlepiej zaprezentować przez podział na kredyty udzielane osobom prywatnym (konsumentom) i kredyty dla instytucji. Wśród kredytów udzielanych osobom prywatnym specjalną kategorię stanowią kredyty podlegające przepisom ustawy o kredycie konsumenckim. W przypadku takich kredytów kredytobiorca ma specjalne przywileje, m.in. ma czas na odstąpienie od umowy kredytu nawet po jej podpisaniu, może w dowolnym czasie spłacić kredyt bez dodatkowych opłat, zaś kredytodawca ma trudniejsze warunki wypowiedzenia umowy kredytowej w przypadku, gdy kredytobiorca opóźnia się z obsługą długu. Powyższej ochronie prawa konsumenckiego podlegają kredyty w wysokości od 500 zł do 80 000 zł zaciągane na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, poza kredytami budowlanymi.

nieruchomości w ubezpieczeniach

lokal - wyodrębnione w budynku pomieszczenie lub pomieszczenia, użytkowane przez Ubezpieczonego w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

finanse: domu, mieszkania

Transakcje gotówkowe - Transakcje gotówkowe to operacje typu wybranie pieniędzy z bankomatu, płatności rachunków, przelew gotówki na konto, itp. Od transakcji gotówkowych kartą jest przeważnie naliczane od razu oprocentowanie (bez okresu bezodsetkowego) i są pobierane prowizje.

Nieruchomości Konin © 2018

Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu. Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż. Przed kupnem domu na rynku wtórnym. Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana