Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu. Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe. Przed kupnem domu na rynku wtórnym. Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości Konin

domy, nieruchomości w budownictwie

Rekuperator - centrala wentylacyjna z modułem wymiany ciepła, główny element instalacji wentylacji mechanicznej. Coraz częściej stosowane jako jedna z podstawowych instalacji w domach energooszczędnych. Idea działania urządzenia jest taka, iż powietrze zaciągane z zewnątrz, które ma być nadmuchane do wewnątrz, jest wstępnie ogrzewane powietrzem, które jest wyciągane z wnętrza budynku. Dzieje się to w specjalnie projektowanych krzyżowych wymiennikach ciepła, które uniemożliwiają mieszanie się powietrza wywiewanego z nawiewanym.

finanse: kupno mieszkania, domu

Lokata dynamiczna - lokata, w przypadku której klient może dobrowolnie wpłacać i wypłacać środki bez negatywnych konsekwencji w postaci utraty odsetek.

ubezpieczenia - domu

Ankieta zdrowotna (wniosek medyczny) - kwestionariusz dotyczący aktualnego stanu zdrowia oraz historii przebytych chorób wypełniany przez osobę składającą wniosek o ubezpieczenie na życie. Jest podstawą do wyceny wielkości składki ubezpieczeniowej.

Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe

Po uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku w tym nieruchomości, spadkobiercy muszą zgłosić się w urzędzie skarbowym i rozliczyć się z podatku od spadku po zmarłym (mają na to 6 miesięcy). Wszystkie sprawy związane z podatkiem od spadków reguluje ustawa o podatku od spad... » więcej

Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż

Mieszkanie, które zostało sfinansowane przez bank z zaciągniętego kredytu hipotecznego można bez problemu sprzedać na rynku wtórnym. Z takiej szansy powinny skorzystać przede wszystkim te osoby, które utraciły płynność finansową i mają problem ze spłatą kredytu. Sprzedaż takiego mieszkania to znacz... » więcej

Przed kupnem domu na rynku wtórnym

Kupno domu jest zazwyczaj najważniejszą decyzją inwestycyjną w naszym życiu. Aby dokonać korzystnej transakcji i potem cieszyć się z dokonanego zakupu trzeba się do niej bardzo dobrze przygotować. Zanim wybierzesz się na oglądanie oferowanych do sprzedaży domów zastanów się jakiego domu szukasz wol... » więcej

Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu

Ustawa o ochronie praw lokatorów określa zasady podwyżki czynszu. Zgodnie z ustawą właściciel może podwyższyć czynsz wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu wynosi 3 miesiące... » więcej

mieszkania konin, konin mieszkania lokale

nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkania, nieruchomości w budownictwie

Kocioł kondensacyjny - Urządzenie służące do ogrzewania budynku oraz wody użytkowej. Może być zasilany gazem lub olejem opałowym. Kotły kondensacyjne, w odróżnieniu od tradycyjnych mają zawsze zamkniętą komorę spalania, powietrze do spalania może być pobierane bezpośrednio z zewnątrz budynku, np. przez ścianę zewnętrzną czy z szachtu kominowego. Kotły kondensacyjne są bardziej wydajne od tradycyjnych, co przekłada się na niższe o kilkanaście proc. koszty ogrzewania. Jest to osiągane dzięki kondensacji zawartej w spalinach pary wodnej, która powstaje w wyniku spalania gazu, a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji grzewczej.

Osiadanie gruntu - Powolny ruch gruntu zachodzący pod wpływem ciężaru postawionego domu, w wyniku którego powierzchnia terenu ulega obniżeniu. Grunt sypki osiada do kilku miesięcy po wybudowaniu domu, spoisty (gliny i iły) do pięciu lat lub dłużej. Nierównomierne osiadanie gruntu to m.in. częsta przyczyna pękania ścian.

prawo: sprzedaż nieruchomości

Prawo budowlane - W procesie budowlanym uczestniczy inwestor (odpowiada za zorganizowanie procesu budowy), inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant (odpowiada za projekt budowlany i jego zgodność z wymogami przepisów oraz warunkami technicznymi) oraz kierownik budowy (odpowiada za zabezpieczenie terenu budowy, prowadzenie budowy zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prowadzenie dokumentacji budowy) lub kierownik robót.

Akt notarialny - Umowy, które pod rygorem nieważności muszą mieć formę aktu notarialnego to m.in.:

  • umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości i umowa przenosząca własność nieruchomości (art. 158 k.c.),
  • umowa przenosząca prawo użytkowania wieczystego (art. 237 k.c.),
  • umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (art. 172 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych),
  • umowa o dział spadku, jeśli do spadku należy nieruchomość (art. 1037 k.c.).

domy nieruchomości w ubezpieczeniach

wartość w stadium budowy - wartość nową budynku na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, powiększoną o koszty robót budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych, planowanych do wykonania w okresie ubezpieczenia.

finanse: sprzedaż mieszkania

Deficyt budżetowy - różnica pomiędzy przychodami a wydatkami skarbu państwa oraz jednostek z niego finansowanych. Zgodnie z zaleceniem UE (traktat z Maastricht) roczny, deficyt powinien wynieść maksimum 3 proc PKB. Według danych Eurostatu w roku 2010 polski deficyt osiągnął poziom 7,1 proc PKB.

Nieruchomości Konin © 2017

Przed kupnem domu na rynku wtórnym. Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe. Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu. Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana