Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe. Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż. Przed kupnem domu na rynku wtórnym. Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości Konin

mieszkania w budownictwie

Ciepło właściwe - To inaczej współczynnik określający jaka ilość ciepła jest potrzebna do podgrzania 1 kg materiału o 1 stopień K.

finanse: mieszkanie, dom

Kredyt konsumencki - jest to kredyt lub pożyczka udzielana przez bank lub inną instytucję finansow. Maksymalna wysokość kredytu lub pożyczki to 80 tys. złotych spłacane dłużej niż 3 miesiące.

ubezpieczenia: domu

Audytor - Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych, stosownie do ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121, poz. 592). Audytor sprawdza zgodność raportów rocznych z dokumentacją księgową firmy.

Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe

Po uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku w tym nieruchomości, spadkobiercy muszą zgłosić się w urzędzie skarbowym i rozliczyć się z podatku od spadku po zmarłym (mają na to 6 miesięcy). Wszystkie sprawy związane z podatkiem od spadków reguluje ustawa o podatku od spad... » więcej

Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż

Mieszkanie, które zostało sfinansowane przez bank z zaciągniętego kredytu hipotecznego można bez problemu sprzedać na rynku wtórnym. Z takiej szansy powinny skorzystać przede wszystkim te osoby, które utraciły płynność finansową i mają problem ze spłatą kredytu. Sprzedaż takiego mieszkania to znacz... » więcej

Przed kupnem domu na rynku wtórnym

Kupno domu jest zazwyczaj najważniejszą decyzją inwestycyjną w naszym życiu. Aby dokonać korzystnej transakcji i potem cieszyć się z dokonanego zakupu trzeba się do niej bardzo dobrze przygotować. Zanim wybierzesz się na oglądanie oferowanych do sprzedaży domów zastanów się jakiego domu szukasz wol... » więcej

Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu

Ustawa o ochronie praw lokatorów określa zasady podwyżki czynszu. Zgodnie z ustawą właściciel może podwyższyć czynsz wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu wynosi 3 miesiące... » więcej

mieszkania konin, konin mieszkania lokale

nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkanie w budownictwie

Budynek użyteczności publicznej - to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny.

Cokół - Najniższa część zewnętrznych ścian budynku. Może być wysunięty lub cofnięty w stosunku do wyższej części ściany. Zwykle jest wykończony innym materiałem niż reszta elewacji, jego zadaniem jest ochrona budynku m.in. przed deszczem czy śniegiem.

prawo: wynajem nieruchomości

Prawo budowlane - zakończenie budowy - Po zakończeniu budowy i przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, trzeba zawiadomić właściwy organ o zakończeniu budowy. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli jest ono wymagane, np. przy obiektach sportowych) inwestor jest obowiązany dołączyć:

  • oryginał dziennika budowy,
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, jak również o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
  • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
  • protokoły badań i sprawdzeń oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Jeżeli organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji, można użytkować budynek.

Nieruchomości lokalowe - części budynków stanowiące odrębny przedmiot własności (tzw. mieszkania hipoteczne). Właściciel lokalu jest jednocześnie współwłaścicielem lub współużytkownikiem wieczystym gruntu, na którym posadowiony jest budynek.

mieszkania nieruchomości w ubezpieczeniach

grad - opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu.

upadek statku powietrznego - uważa się katastrofę albo przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku.

finanse: kupno domu

Kredyt kupiecki - nazywany także handlowym lub towarowym (ang. open account), to uzgodnione przez strony umowy kupna/sprzedaży odroczenie płatności odroczenie terminu zapłaty za odebrany towar lub wykonane usługi. Najczęstszym okresem odroczenia jest 30 dni. Stosowany wobec sprawdzonych partnerów biznesowych. Transakcję opartą na kredycie kupieckim można ubezpieczyć, średni koszt tej operacji to 0,5 proc wartości transakcji.

Nieruchomości Konin © 2017

Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe. Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu. Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż. Przed kupnem domu na rynku wtórnym. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana