Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż. Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe. Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu. Przed kupnem domu na rynku wtórnym. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości Konin

dom w budownictwie

Budynek pasywny - w teorii budynek nie wymagający energii dostarczanej z zewnątrz lub z konwencjonalnego źródła ciepła do jego ogrzewania lub chłodzenia, cała energia użyta do ogrzania domu pochodzi z odnawialnych źródeł energii (słońce, grunt) oraz z wykorzystania energii wytworzonej przez sam budynek, sprzęt i jego użytkowników. W praktyce, w klimacie charakterystycznym dla położenie Polski, należy uznać iż budynek pasywny to obiekt, który wymaga zminimalizowanych dostaw energii służącej jego ogrzaniu. Zminimalizowania dostaw energii niezbędnej do ogrzania budynku wymaga odpowiedniego zaprojektowania i zrealizowania, zgodnego z rygorystycznymi zasadami projektowania i realizacji budynków pasywnych.

finanse: kupno działki, gruntu

Rynek - Rynek to całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają. Na rynku konkurencyjnym dokonuje się ustalenia ceny oraz ilości dóbr. To także określona zbiorowość podmiotów gospodarujących zainteresowanych dokonywaniem operacji kupna-sprzedaży określonych dóbr, wartości lub usług. Część zbiorowości reprezentuje podaż (producenci) zaś część popyt (konsumenci). Przeciwstawienie się popytu podaży w określonym miejscu oraz czasie prowadzi do ustalenia ceny wartości będącej przedmiotem obrotu, sprawia to iż dochodzą do skutku transakcje kupna sprzedaży.

ubezpieczenie - działki

All risks - W umowach ubezpieczeniowych zapis oznaczający ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk z wyjątkiem numerycznie wyłączonych, wymienionych w OWU.

Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe

Po uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku w tym nieruchomości, spadkobiercy muszą zgłosić się w urzędzie skarbowym i rozliczyć się z podatku od spadku po zmarłym (mają na to 6 miesięcy). Wszystkie sprawy związane z podatkiem od spadków reguluje ustawa o podatku od spad... » więcej

Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż

Mieszkanie, które zostało sfinansowane przez bank z zaciągniętego kredytu hipotecznego można bez problemu sprzedać na rynku wtórnym. Z takiej szansy powinny skorzystać przede wszystkim te osoby, które utraciły płynność finansową i mają problem ze spłatą kredytu. Sprzedaż takiego mieszkania to znacz... » więcej

Przed kupnem domu na rynku wtórnym

Kupno domu jest zazwyczaj najważniejszą decyzją inwestycyjną w naszym życiu. Aby dokonać korzystnej transakcji i potem cieszyć się z dokonanego zakupu trzeba się do niej bardzo dobrze przygotować. Zanim wybierzesz się na oglądanie oferowanych do sprzedaży domów zastanów się jakiego domu szukasz wol... » więcej

Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu

Ustawa o ochronie praw lokatorów określa zasady podwyżki czynszu. Zgodnie z ustawą właściciel może podwyższyć czynsz wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu wynosi 3 miesiące... » więcej

mieszkania konin, konin mieszkania lokale

nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy, nieruchomości w budownictwie

Beton komórkowy - to materiał budowlany znajdujący szerokie zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym, otrzymany w procesie napowietrzania plastycznej masy cementowej powietrzem lub innymi gazami (napowietrzanie odbywa się najczęściej poprzez dodanie odpowiedniego środka chemicznego - proszku aluminiowego lub środka pianotwórczego) w wyniku czego otrzymany materiał charakteryzuje wysoką porowatość zapewniająca mu wysoką izolacyjność cieplną. Oznaczenia klasy betonu komórkowego 300, 400, 500, 600, 700, 800 - im większy numer, tym twardszy materiał o mniejszej izolacyjności cieplnej. Podstawowe zalety betonu komórkowego to dobra izolacyjność cieplna, stosunkowo niewielki ciężar, łatwość obróbki (cięcie pustaków). Wady to duża absorpcja wody, stosunkowo mała odporność na ściskanie.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - To dokument uchwalony przez radę gminy, określający przeznaczenie terenu oraz jaki rodzaj zabudowy (jednorodzinny, wielorodzinny, użytkowy) może być na danym terenie realizowany. W miejscowym planie zagospodarowania ustala się również m.in. linie rozgraniczające ulice, place i drogi publiczne, czy zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.

prawo: zamiana domu, mieszkania

Świadectwo energetyczne - Sporządzenie świadectwa nie zawsze jest obowiązkowe. Prawo budowlane określa bowiem pewną kategorię budynków, dla których w żadnym przypadku nie jest obowiązkowe sporządzanie tych dokumentów. Świadectw energetycznych nie muszą posiadać budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, budynki używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej oraz budynki niemieszkalne służące gospodarce rolnej. Z obowiązku tego zwolnione są także budynki przeznaczone jedynie do czasowego użytkowania, czyli budynki przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż dwa lata oraz budynki mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w roku, a także budynki o małej powierzchni i małym zapotrzebowaniu na energię, czyli budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok oraz budynki wolno stojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

domy nieruchomości w ubezpieczeniach

pomieszczenia gospodarcze poza lokalem mieszkalnym - pomieszczenia przynależne do lokalu mieszkalnego, takie jak: piwnica, pralnia domowa, suszarnia, strych i inne pomieszczenia gospodarcze, w których znajdują się ubezpieczone ruchomości domowe. Do pomieszczeń gospodarczych nie zalicza się zabudowanych korytarzy, o ile umowa ubezpieczenia nie wprowadza postanowień odmiennych.

finanse: kupno domu

Indeksowany kredyt - kredyt indeksowany do waluty obcej jest to zazwyczaj kredyt hipoteczny, którego wysokość jest ustalana w walucie obcej, ale wypłata następuje w PLN po kursie z dnia wypłaty kredytu, a wysokość rat jest podawana w PLN.

Inwestor zastępczy - spółdzielnia mieszkaniowa lub deweloper budujący lokale i domy mieszkalne w celu ich sprzedaży i przeniesienia prawa własności na rzecz osoby trzeciej.

Nieruchomości Konin © 2016

Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż. Przed kupnem domu na rynku wtórnym. Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu. Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana