Przed kupnem domu na rynku wtórnym. Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe. Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu. Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości Konin

dom jednorodzinny w budownictwie

Mostek termiczny - to niepoprawnie zaizolowany cieplnie fragment przegrody zewnętrznej, przez który następuje nadmierna strata ciepła ze względu na wyższy współczynnik U. Zjawisko niebezpieczne dla konstrukcji przegrody, ponieważ w miejscach występowania takiego zjawiska dochodzi do skraplania się pary wodnej wewnątrz lub na powierzchni przegrody co prowadzi do jej szybkiego zawilgocenia, pojawienia się zagrzybienia i w efekcie do destrukcji przegrody. Należy również pamiętać iż wilgotne elementy muru i izolacji cieplnej całkowicie tracą swoją zdolność izolacyjną.

finanse: domu, mieszkania

Opłata za przewalutowanie - opłata wyrażona w kwocie lub w formie prowizji, jaką należy zapłacić bankowi przy zmienianie waluty kredytu.

ubezpieczenie: domu

Zakres ochrony AC - Ubezpieczenie AC chroni zasadniczo od nagłego działania siły mechanicznej w chwili zderzenia lub zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem, uszkodzenia przez osoby trzecie, pożaru, wybuchu, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, sił przyrody działających nagle.

Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe

Po uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku w tym nieruchomości, spadkobiercy muszą zgłosić się w urzędzie skarbowym i rozliczyć się z podatku od spadku po zmarłym (mają na to 6 miesięcy). Wszystkie sprawy związane z podatkiem od spadków reguluje ustawa o podatku od spad... » więcej

Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż

Mieszkanie, które zostało sfinansowane przez bank z zaciągniętego kredytu hipotecznego można bez problemu sprzedać na rynku wtórnym. Z takiej szansy powinny skorzystać przede wszystkim te osoby, które utraciły płynność finansową i mają problem ze spłatą kredytu. Sprzedaż takiego mieszkania to znacz... » więcej

Przed kupnem domu na rynku wtórnym

Kupno domu jest zazwyczaj najważniejszą decyzją inwestycyjną w naszym życiu. Aby dokonać korzystnej transakcji i potem cieszyć się z dokonanego zakupu trzeba się do niej bardzo dobrze przygotować. Zanim wybierzesz się na oglądanie oferowanych do sprzedaży domów zastanów się jakiego domu szukasz wol... » więcej

Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu

Ustawa o ochronie praw lokatorów określa zasady podwyżki czynszu. Zgodnie z ustawą właściciel może podwyższyć czynsz wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu wynosi 3 miesiące... » więcej

mieszkania konin, konin mieszkania lokale

nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom w budownictwie

Ściana osłonowa - Ściana nie będąca konstrukcyjną, stanowiąca jedynie przegrodę osłaniającą ścianę nośną od wewnątrz mieszkania lub na zewnątrz. Może być też częścią elewacji budynku, konstrukcja ściany zamontowana jest do stropów, nie przenosi zasadniczych obciążeń budynku.

Wiatrołap - Inaczej przedsionek, czyli pomieszczenie pomiędzy wejściem a wnętrzem budynku.

prawo: mieszkanie

Nabycie i utrata własności na podstawie umowy sprzedaży - Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Hipoteka łączna - powstaje w razie podziału nieruchomości i obciąża wszystkie nieruchomości utworzone przez podział. Wierzyciel, któremu przysługuje hipoteka łączna, może według swego uznania żądać zaspokojenia w całości lub w części z każdej nieruchomości z osobna, z niektórych z nich lub ze wszystkich łącznie. Może również według swego uznania dokonać jej podziału pomiędzy poszczególne nieruchomości. Zasady powyższej nie stosuje się do hipoteki zabezpieczającej kredyt udzielony na budowę domów mieszkalnych, jeżeli podział nieruchomości polega na przeniesieniu własności części nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym. W takim wypadku hipoteka ulega podziałowi zgodnie z postanowieniami umowy.

nieruchomości domy w ubezpieczeniach

modernizacja - wykonanie robót (budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych) polegających na podwyższeniu standardów wykończenia lub wyposażenia lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.

finanse: nieruchomości

Rekomendacja T - rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego stanowiąca zbiór zasad dotyczących dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznym ekspozycji kredytowych. Rekomendacja T - reguluje zasady wyliczania przez banki zdolności kredytowej, przez klientów zaciągających kredyty hipoteczne. Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła swoją rekomendację ze względu na zbyt duże rozluźnienie przez banki zasad polityki kredytowej. Rekomendacja ta wprowadza konieczność sprawdzania przez banki wszelkich elementów mogących mieć istotny wpływ na zdolność kredytobiorców zobowiązanych do spłaty oraz obsługi zobowiązań. Przyjmowane parametry powinny być uwzględnianie w formule oceny zdolności kredytowej w wysokościach ustalonych w sposób rzetelny i obiektywny.

Dochód dyspozycyjny - wolne środki, które pozostają do dyspozycji kredytobiorcy lub kredytobiorców po odjęciu od dochodu netto stałych obciążeń (finansowych oraz z tytułu utrzymania mieszkania) oraz rat kredytów.

Nieruchomości Konin © 2016

Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż. Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu. Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe. Przed kupnem domu na rynku wtórnym. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana