Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe. Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż. Przed kupnem domu na rynku wtórnym. Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości Konin

nieruchomości w budownictwie

YTONG - Autoklawizowany beton komórkowy YTONG to uniwersalny materiał, z którego powstaje szeroka gama wyrobów budowlanych stosowanych jako elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym. Podstawowym elementem systemu YTONG są bloczki o wymiarach 599 x 199 mm i grubości od 50 do 480 mm. Dzięki wysokiej jakości produkcji, bardzo dobrej izolacyjności termicznej, wytrzymałości i odporności ogniowej, przegrody z elementów YTONG charakteryzują się trwałością i korzystnie wpływają na warunki użytkowania budynków.

finanse: domy, mieszkania, nieruchomości

Lokata - to umowa, w ramach której klient udostępnia środki pieniężne (zakłada depozyt w banku) na określony czas, otrzymując w zamian wynagrodzenie w postaci odsetek. Odsetki w zależności od lokaty wypłacane mogą być miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.

ubezpieczenia: domu

Asekuracja - (z łac. assecuratio ubezpieczenie, zabezpieczenie) gwarancja wypłaty określonej umową kwoty, pokrywającej straty poniesione przez ubezpieczonego, a w razie jego śmierci zapewnienie wypłaty spadkobiercom.

Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe

Po uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku w tym nieruchomości, spadkobiercy muszą zgłosić się w urzędzie skarbowym i rozliczyć się z podatku od spadku po zmarłym (mają na to 6 miesięcy). Wszystkie sprawy związane z podatkiem od spadków reguluje ustawa o podatku od spad... » więcej

Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż

Mieszkanie, które zostało sfinansowane przez bank z zaciągniętego kredytu hipotecznego można bez problemu sprzedać na rynku wtórnym. Z takiej szansy powinny skorzystać przede wszystkim te osoby, które utraciły płynność finansową i mają problem ze spłatą kredytu. Sprzedaż takiego mieszkania to znacz... » więcej

Przed kupnem domu na rynku wtórnym

Kupno domu jest zazwyczaj najważniejszą decyzją inwestycyjną w naszym życiu. Aby dokonać korzystnej transakcji i potem cieszyć się z dokonanego zakupu trzeba się do niej bardzo dobrze przygotować. Zanim wybierzesz się na oglądanie oferowanych do sprzedaży domów zastanów się jakiego domu szukasz wol... » więcej

Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu

Ustawa o ochronie praw lokatorów określa zasady podwyżki czynszu. Zgodnie z ustawą właściciel może podwyższyć czynsz wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu wynosi 3 miesiące... » więcej

mieszkania konin, konin mieszkania lokale

nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkania w budownictwie

Kubatura - to mierzona w [m3] powierzchnia pomieszczenia liczona po wewnętrznym obrysie, pomnożona przez wysokość pomieszczenia liczoną od podłogi do spodu stropu czy stropodachu. Metoda obliczeniowa jest analogiczna dla każdego pomieszczenia w budynku. Kubatura budynku to suma kubatur pomieszczeń, które się w nim znajdują.

Ława fundamentowa - pozioma belka najczęściej żelbetowa stanowiące oparcie całej konstrukcji na gruncie.

prawo: mieszkania

Budowa - nie zawsze do wybudowania obiektu konieczne jest pozwolenie na budowę. W pewnych wypadkach wystarczające jest jedynie zgłoszenie staroście zamiaru budowy. Lista kategorii budynków, do wzniesienia których nie jest potrzebne pozwolenie na budowę, ale jest potrzebne zgłoszenie zawarta jest w art. 30 prawa budowlanego. Do najważniejszych zalicza się:

  • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną,
  • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany o powierzchni zabudowy do 25 m2,
  • ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m,
  • kraty na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
  • miejsca postojowe dla samochodów osobowych do dziesięciu stanowisk włącznie,
  • tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce,
  • przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 30 m2,
  • urządzenia o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,
  • obiekty małej architektury w miejscach publicznych.

działka w ubezpieczeniach

huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s ustalanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zwany dalej IMGW, którego działanie wyrządza masowe szkody. W przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania, bądź w bezpośrednim sąsiedztwie.

lokal - wyodrębnione w budynku pomieszczenie lub pomieszczenia, użytkowane przez Ubezpieczonego w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

finanse: domy, mieszkania, nieruchomości

Blokada środków na rachunku bankowym - jest to sposób zabezpieczenia przez bank wierzytelności (np. kredytu, linii kredytowej), polegający na upoważnieniu banku do zablokowania całości środków na rachunku lub jego części w określonej wysokości. Środki te mogą służyć pokryciu powstałej wierzytelności (np. w przypadku braku spłaty kredytu) lub zostać odblokowane po spłaceniu kredytu.

Transakcje gotówkowe - Transakcje gotówkowe to operacje typu wybranie pieniędzy z bankomatu, płatności rachunków, przelew gotówki na konto, itp. Od transakcji gotówkowych kartą jest przeważnie naliczane od razu oprocentowanie (bez okresu bezodsetkowego) i są pobierane prowizje.

Nieruchomości Konin © 2017

Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu. Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe. Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż. Przed kupnem domu na rynku wtórnym. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana