Przed kupnem domu na rynku wtórnym. Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe. Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż. Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości Konin

mieszkania, nieruchomości w budownictwie

Cegła - podstawowy i jeden z najstarszych materiałów budowlanych, o wymiarach modułowych przeważnie 12x24x6cm. Materiał ceramiczny, powstający w procesie wypalania gliny z odpowiednimi domieszkami w temperaturze ok. 1000 stopni C. Rodzina materiałów ceramicznych, uważana za najlepszy i najzdrowszy materiał budowlany, co bezpośrednio przekłada się na wiodącą pozycję, jaką zajmuje cegła w rankingu popularności zastosowania.
Każdy z boków cegły posiada swoją nazwę: podstawa, wozówka, główka. Może być układana w różnych wątkach, dając ciekawe efekty wizualne na wykończanych nią powierzchniach.

finanse: kupno mieszkania, domu

Rekomendacja s - dokument przyjęty przez KNF w roku 2008 dotyczący sprzedaży przez banki kredytów hipotecznych. Zaleca bankom proponowanie klientom kredytu w złotych, oraz obliczania w krajowej walucie zdolności kredytowej, nawet w przypadku gdy kredyt jest denominowany w walucie obcej, CHF, Euro czy funtach. Po zmianach, od czerwca 2010, nakazuje bankom zmniejszenie liczby kredytów w walutach obcych do 50 proc wartości całego portfela. Zmiana ograniczyła klientom dostęp do tańszych kredytów w obcych walutach.

ubezpieczenia: domu

Częściowe trwałe inwalidztwo - utrata na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby organów wymienionych w odpowiednich OWU lub całkowita utrata funkcji w tych organach.

Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe

Po uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku w tym nieruchomości, spadkobiercy muszą zgłosić się w urzędzie skarbowym i rozliczyć się z podatku od spadku po zmarłym (mają na to 6 miesięcy). Wszystkie sprawy związane z podatkiem od spadków reguluje ustawa o podatku od spad... » więcej

Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż

Mieszkanie, które zostało sfinansowane przez bank z zaciągniętego kredytu hipotecznego można bez problemu sprzedać na rynku wtórnym. Z takiej szansy powinny skorzystać przede wszystkim te osoby, które utraciły płynność finansową i mają problem ze spłatą kredytu. Sprzedaż takiego mieszkania to znacz... » więcej

Przed kupnem domu na rynku wtórnym

Kupno domu jest zazwyczaj najważniejszą decyzją inwestycyjną w naszym życiu. Aby dokonać korzystnej transakcji i potem cieszyć się z dokonanego zakupu trzeba się do niej bardzo dobrze przygotować. Zanim wybierzesz się na oglądanie oferowanych do sprzedaży domów zastanów się jakiego domu szukasz wol... » więcej

Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu

Ustawa o ochronie praw lokatorów określa zasady podwyżki czynszu. Zgodnie z ustawą właściciel może podwyższyć czynsz wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu wynosi 3 miesiące... » więcej

mieszkania konin, konin mieszkania lokale

nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom jednorodzinny w budownictwie

Zaprawa tynkarska - Mieszanka co najmniej jednego spoiwa nieorganicznego, kruszyw, wody, a czasami także domieszek i/lub dodatków, stosowana do tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Jest to na ogół fabrycznie przygotowana mieszanka sproszkowanych spoiw mineralnych, wypełniaczy, itp. Po rozrobieniu w odpowiednich proporcjach z wodą tworzy jednorodną masę którą nakłada się na ściany w celu ich wykończenia, inaczej otynkowania. Po wyschnięciu zaprawy twardnieją, niektóre z nich stają się również wodoodporne lub mrozoodporne.

Rekuperator - Energooszczędny wymiennik ciepła. Ogrzewa powietrze nawiewane z zewnątrz do budynku za pomocą ciepłego powietrza wywiewanego z budynku. Może odzyskać z wywiewanego powietrza z domu do 95 proc. energii, co pozwoli znacznie zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie zimą.

prawo: sprzedaż gruntów

Nabycie i utrata własności na podstawie umowy zamiany - Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

Meldunek - Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały przedstawia organowi gminy właściwemu ze względu na nowe miejsce jej pobytu stałego zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego oraz zgłasza następujące dane osobowe: nazwisko i imiona, nazwisko rodowe, nazwiska i imiona poprzednie, imiona rodziców, nazwiska rodowe rodziców, stan cywilny, imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy, nazwę, serię i numer wojskowego dokumentu osobistego z oznaczeniem wojskowej komendy uzupełnień lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych, adres poprzedniego miejsca pobytu stałego, adres nowego miejsca pobytu stałego, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, o wykształceniu.
W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.

działki w ubezpieczeniach

powódź - zalanie terenów wskutek:

  • podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących,
  • opadu,
  • spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych,
  • podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych (cofka).

finanse: mieszkania

Blokada środków na rachunku bankowym - jest to sposób zabezpieczenia przez bank wierzytelności (np. kredytu, linii kredytowej), polegający na upoważnieniu banku do zablokowania całości środków na rachunku lub jego części w określonej wysokości. Środki te mogą służyć pokryciu powstałej wierzytelności (np. w przypadku braku spłaty kredytu) lub zostać odblokowane po spłaceniu kredytu.

Cesja - przeniesienie praw własności na inny podmiot, jej podstawą jest umowa cywilnoprawna. Stosowana jako forma zabezpieczenia kredytów hipotecznych, w formie umowy między bankiem a klientem. Najpopularniejsze formy to cesja z polisy ubezpieczenia nieruchomości oraz z ubezpieczenia na życie. Cesja z polisy ubezpieczenia nieruchomości oznacza, że w przypadku zmniejszenia się wartości nieruchomości na skutek zdarzenia losowego, jakie obejmuje ubezpieczenie, np. pożaru, ubezpieczyciel przelewa na rzecz banku świadczenie ubezpieczeniowe. Cesja z polisy ubezpieczenia na życie oznacza, że w przypadku zajścia takiego zdarzenia jak śmierć kredytobiorcy na rzecz banku wypłacane jest świadczenie ubezpieczeniowe.

Nieruchomości Konin © 2017

Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż. Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu. Przed kupnem domu na rynku wtórnym. Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana