Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż. Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe. Przed kupnem domu na rynku wtórnym. Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości Konin

dom w budownictwie

Bloki wapienno-piaskowe - Uniwersalny materiał budowlany wykorzystywany w budownictwie mieszkalnym i przemysłowym do konstrukcji ścian. Bloki wapienno-piaskowe (silikatowe) charakteryzują się bardzo dużą gęstością oraz wysoką wytrzymałością na ściskanie. Umożliwia to wznoszenie budynków nawet do 15 kondygnacji bez nośnych konstrukcji szkieletowych. Dzięki wysokiej gęstości bloki wapienno-piaskowe wykazują się bardzo dużą pojemnością cieplną oraz wysoką izolacyjnością akustyczną.

finanse: kupno gruntu

Promesa - zobowiązanie banku potwierdzające zdolność kredytową klienta i możliwość udzielenia kredytu po spełnieniu określonych warunków. Promesa określa jedynie zdolność kredytową na podstawie dokumentów finansowych, natomiast ostateczna decyzja banku może różnić się głównie po weryfikacji stanu prawnego nieruchomości.

ubezpieczenia - domu

Emitent - Podmiot wystawiający lub emitujący papiery wartościowe we własnym imieniu. Remitentem może być np. Skarb Państwa, bank, spółka akcyjna.

Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe

Po uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku w tym nieruchomości, spadkobiercy muszą zgłosić się w urzędzie skarbowym i rozliczyć się z podatku od spadku po zmarłym (mają na to 6 miesięcy). Wszystkie sprawy związane z podatkiem od spadków reguluje ustawa o podatku od spad... » więcej

Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż

Mieszkanie, które zostało sfinansowane przez bank z zaciągniętego kredytu hipotecznego można bez problemu sprzedać na rynku wtórnym. Z takiej szansy powinny skorzystać przede wszystkim te osoby, które utraciły płynność finansową i mają problem ze spłatą kredytu. Sprzedaż takiego mieszkania to znacz... » więcej

Przed kupnem domu na rynku wtórnym

Kupno domu jest zazwyczaj najważniejszą decyzją inwestycyjną w naszym życiu. Aby dokonać korzystnej transakcji i potem cieszyć się z dokonanego zakupu trzeba się do niej bardzo dobrze przygotować. Zanim wybierzesz się na oglądanie oferowanych do sprzedaży domów zastanów się jakiego domu szukasz wol... » więcej

Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu

Ustawa o ochronie praw lokatorów określa zasady podwyżki czynszu. Zgodnie z ustawą właściciel może podwyższyć czynsz wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu wynosi 3 miesiące... » więcej

mieszkania konin, konin mieszkania lokale

nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy jednorodzinne w budownictwie

Zabudowa jednorodzinna - to budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi.

prawo: mieszkania

Nabycie i utrata własności na podstawie umowy sprzedaży - Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Budowa - do wybudowania większości budynków potrzebne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Bez takiego pozwolenia nie jest dopuszczalne rozpoczęcie robót budowlanych. Ustawa prawo budowlane nie zawiera zamkniętego katalogu budynków, do wzniesienia których potrzebne jest pozwolenie na budowę. Zawiera natomiast listę budynków, do wzniesienia których pozwolenie na budowę potrzebne nie jest (art. 29 prawa budowlanego). Do najważniejszych kategorii tych budynków należą:

 • altany i obiekty gospodarcze na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,
 • przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne,
 • obiekty małej architektury,
 • ogrodzenia,
 • obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych położone na terenie budowy.

nieruchomości w ubezpieczeniach

instalacja -

 • instalacja centralnego ogrzewania - układ przewodów i urządzeń służących do dostarczania ciepła za pomocą wody, pary wodnej lub powietrza do pomieszczeń,
 • instalacja elektryczna - układ przewodów i urządzeń mający początek w przypadku budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy lub budynku niemieszkalnego w stadium budowy na złączach kablowych łączących wewnętrzną sieć elektryczną tego budynku z siecią zewnętrzną, albo w przypadku lokalu mieszkalnego w tablicy bezpiecznikowej a koniec w gniazdkach wtyczkowych, włącznikach i wypustach oświetleniowych,
 • instalacja kanalizacyjna - system rur, koryt, kolektorów służący do odprowadzania ścieków sanitarnych,
 • instalacja wodna - układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń służący do zaopatrywania w zimną i ciepłą wodę,
 • instalacja gazowa,
 • instalacja telefoniczna,
 • instalacja sieciowa,
 • instalacja antenowa,
 • instalacja monitorująca,
 • instalacja domofonu lub video-domofonu,
 • instalacja solarna.

zwierzęta domowe - psy, koty, chomiki, świnki morskie, papugi, kanarki, żółwie lub ryby akwariowe, z wyłączeniem trzymanych w celach hodowlanych lub handlowych.

finanse: kupno domu, mieszkania

Lokata dynamiczna - lokata, w przypadku której klient może dobrowolnie wpłacać i wypłacać środki bez negatywnych konsekwencji w postaci utraty odsetek.

Nieruchomości Konin © 2018

Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż. Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe. Przed kupnem domu na rynku wtórnym. Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana