Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż. Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu. Przed kupnem domu na rynku wtórnym. Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości Konin

nieruchomości domy w budownictwie

Cegła modularna pełna - jest stosowana jako element uzupełniający przy murowaniu ścian z pustaków drążonych. Potrzeba zastosowania tego rodzaju cegły wynika z konieczności uzyskania prawidłowego wiązania muru w filarach i narożnikach, jak i w sąsiedztwie otworów. Z cegły tej można budować również ścianki działowe. Cegła modularna zawiera pionowe okrągłe otwory. Otwory umożliwiają dzielenie cegły na mniejsze jej fragmenty.

finanse: domu, mieszkania, nieruchomości

Ubezpieczenie niskiego wkładu - dodatkowe zabezpieczenie kredytu wymagane w sytuacji, gdy wartość kredytu przekracza ustalony przez bank limit wartości nieruchomości, wskaźnik współczynnika LTV zwyczajomo jest to 80% wartości nieruchomości. Zazwyczaj ubezpieczenie to jest stosowane, gdy nie ma wcałe lub środki własne są nizsze niż poziom ustalony przez bank.

ubezpieczenia - działki

Koszty leczenia (KL) - Ubezpieczenie obejmujące zwrot wydatków na niezbędne leczenie, badania, lekarstwa, czy pobyt w szpitalu podczas pobytu za granicą, w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia.

Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe

Po uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku w tym nieruchomości, spadkobiercy muszą zgłosić się w urzędzie skarbowym i rozliczyć się z podatku od spadku po zmarłym (mają na to 6 miesięcy). Wszystkie sprawy związane z podatkiem od spadków reguluje ustawa o podatku od spad... » więcej

Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż

Mieszkanie, które zostało sfinansowane przez bank z zaciągniętego kredytu hipotecznego można bez problemu sprzedać na rynku wtórnym. Z takiej szansy powinny skorzystać przede wszystkim te osoby, które utraciły płynność finansową i mają problem ze spłatą kredytu. Sprzedaż takiego mieszkania to znacz... » więcej

Przed kupnem domu na rynku wtórnym

Kupno domu jest zazwyczaj najważniejszą decyzją inwestycyjną w naszym życiu. Aby dokonać korzystnej transakcji i potem cieszyć się z dokonanego zakupu trzeba się do niej bardzo dobrze przygotować. Zanim wybierzesz się na oglądanie oferowanych do sprzedaży domów zastanów się jakiego domu szukasz wol... » więcej

Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu

Ustawa o ochronie praw lokatorów określa zasady podwyżki czynszu. Zgodnie z ustawą właściciel może podwyższyć czynsz wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu wynosi 3 miesiące... » więcej

mieszkania konin, konin mieszkania lokale

nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy w budownictwie

Szczelność ogniowa - Zdolność elementu oddzielającego w konstrukcji budowlanej, narażonego na działanie ognia z jednej strony, do nieprzepuszczania płomieni i gorących gazów na stronę nienagrzewaną. Szczelność ogniową oznacza się symbolem (E) oraz określa się w minutach, np. E 90.

Bloki wapienno-piaskowe - Uniwersalny materiał budowlany wykorzystywany w budownictwie mieszkalnym i przemysłowym do konstrukcji ścian. Bloki wapienno-piaskowe (silikatowe) charakteryzują się bardzo dużą gęstością oraz wysoką wytrzymałością na ściskanie. Umożliwia to wznoszenie budynków nawet do 15 kondygnacji bez nośnych konstrukcji szkieletowych. Dzięki wysokiej gęstości bloki wapienno-piaskowe wykazują się bardzo dużą pojemnością cieplną oraz wysoką izolacyjnością akustyczną.

prawo: wynajem nieruchomości

Meldunek - cudzoziemcy - Cudzoziemiec przebywający poza zakładem hotelarskim, zakładem udzielającym pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub wypoczynkiem jest obowiązany zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 48 godzin od chwili przybycia do określonej miejscowości i nie później niż przed upływem 48 godzin od chwili przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli koniec terminu do dokonania obowiązku meldunkowego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE, dokonujący zameldowania się na pobyt stały, zgłaszają wymagane dane do zameldowania, przy czym obywatel państwa członkowskiego UE przedstawia kartę pobytu albo zezwolenie na pobyt, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE - dokument pobytu albo zezwolenie na pobyt. Cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące, zgłasza wymagane dane do zameldowania oraz przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się bądź decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej.

domy w ubezpieczeniach

lawina - gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, błota, skał lub kamieni ze zboczy górskich.

Ubezpieczenie domu / mieszkania - Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek Ubezpieczającego na okres roczny bądź okres krótszy lub dłuższy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe, długoterminowe) w zależności od potrzeb lub okoliczności. Najczęściej jest to okres 12 miesięcy.

finanse: mieszkania

Opłata za przewalutowanie - opłata wyrażona w kwocie lub w formie prowizji, jaką należy zapłacić bankowi przy zmienianie waluty kredytu.

Nieruchomości Konin © 2016

Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu. Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe. Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż. Przed kupnem domu na rynku wtórnym. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana